غمگینم…


همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد…؟


گرسنه و آزاد
یا سیر و اسیر…