ساکتم

هیچی نیستم

حتی آنقدر مرد نیستم که عاشقم باشی

اما کاش میفهمیدی

من در برابر هرزه های بی احساس این شهر شلوغ

فقط یک پسر ساده ساده ام.