خوبم…

درست مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند

دیگر نگران داس ها نیستم