زنان پایین شهر ریاضیدانان بزرگی هستند

چون هیچ ریاضیدانی نمیتواند نیم کیلو گوجه را به نام آبگوشت بین ۱۱ نفر تقسیم کند.