گاهی آنچنان مزخرف می شوم  که برای دیگران قابل درک نیستم !
حتی عزیزترین کسم را از خودم می رانم  !
اما در آن لحظه در دلم آرزو دارم او بگوید :” می دانم دست خودت نیست ، درکت می کنم ”