رویاها را ول کن دلم …


هیچ “تو”یی دوستت نداشته ،

 

 

 حتی “تو”های رویاهایت نیز با “تو”های

دیگر رفته اند !!!


بلند شو ، رویا دیدن بس است !!!