هی میخواهم گُمت کنم به عمد

اما هی پیدایت میکنم اتفاقی …