دلت را به هر کسی نسپار

این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند