عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند

ولی “اعتماد” کنی که این کار را نمیکنند