وقتے مَـ✘ـن ،

آن "مشترکِـ موردِ نظـ✘ـر " نیـستَمــ ...

چه فَرقــ✘ـے دارد

در دَستـ✘ـرسـ

باشَـ✘ـمــ

یا نَباشــ✘ـمــ... ؟!