هنوز برایت می نویسم


درست شبیه پسرکی نابینا

که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .