گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری

، با دیوار بلند خیالم چه می کنی . . . ؟