میگویند شکستنی رفع بلاست ،

ای “دل” تحمل کن شاید حکمتیست !