دلگیر میشوم وقتی فکر میکنم که عاشقانه هایی که برایت

مینویسم
مثلِ چای هایی هستند که خورده نمیشوند!


یخ میکنند و باید دور ریخت!