باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن !