عشقی که با پر مرغی بدست آید با ساقه ی کاهی از دست می رود

امام صادق (ع)