میان آن همه الف و ب و مشق دبستان …

آنچه در زندگی واقعیت داشت

خط فاصله بود …