هرکس جای من بود

می بُرید اما من هنوز می دوزم

چشم امید به راه