هیچوقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم

از دستم رفت به هرچه دل بستم