تاحالا توجه کردین یه کوفت یه درد یه مرض از زبون یه سریها خیلی بیشتر میچسبه تایه جانم و این جورحرفا از دهن بقیه؟؟؟؟

یکی بودکه همش اذیتش که میکردم بهم میگفت خاک تو سرت مهدی

حالامیگه که میخواد بره برا همیشه

دعاکنید که نره که اگه بره .......