دوست داشتن که شاخ و دم ندارد !
اگر داشت

من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد …