نگاه کن ببین حال من ناخوشه

جــــــــــدایی چه  آسون منو می کشه

منو می کشـــــــــه خاطراتم باهات

کنارم نشسته یه سایه به جــــــــــــــــــــات !

یه سایه که شکلش شبیه منه

که تنهایی هامو بهم میزنه

نگاه کن ببین بی تو حالم بده

نمیای به خوابم دیگه سرزده

من عطر میزنم تا دلت با منه

میدونم کیه که مارو چشم زده

نگاه کن ببین حال من ناخوشه

جــــــــــدایی چه  آسون منو می کشه