حریف دنیا نمی شم

مثل یه بغض کهنه ام


جون می کنم وا نمی شم