از شب به شب رسیدم، از کوچه ها به بن بست
آی آدمای سرخوش
جایی برای من هست