بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است

وقتی که به “تو” نگاه میکنم