رویاهایم را امشب میگذارم پشت در

بیچاره رفتگر

چه بار سنگینی دارد