دلیل سرگیجه هام
چرخش کره زمین نیس
چرخش ۱۸۰ درجه ایه آدماس!!
اشک
مهم نبود برای من
که تو با من چه می کنی
بیا ببین
برای تو
من با خودم چه می کنم