نــــامــــردهــــا … 

” چـــــند بُـغــض ؟ ” بـه یــک گــــلو …!؟