کافیست رُخت را برگردانی
استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد