عجیب است دریا…

تا آدم را غرق خود می کند آن را پس میزند