درجلسه امتحان عشق من مانده ام یک برگه سفید

یک دنیا حرف ناگفتنی ویک بغل تنهایی.. ودلتنگی.

درد دل من در این کاغذکوچک جانمی شود

دراین سکوت بغض الودقطره کوچک هوس سرسره بازی می کند

وبرگه سفیدم عاشقانه قطره را به اغوش می کشد

عشق تو نوشتنی نیست

دربرگه ام کناران قطره یک قلب کوچک می کشم

وقت تمام است برگه ها بالا......