چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان

           دنبال تو بودن گُنه از جانب ما نیست