منکه پشتم به خودت گرمه و باز، هر چی این راهو میام نمیرسم

نکنه دستمو ول کردی برم که به هرچی که میخوام نمیرسم

شایدم من اشتباهی اومدم که در بسته رو وا نمیکنی

 من به این سادگی دل نمیکنم از تو که منو رها نمیکنی