استعداد عجیبی در شکستن داری

، قلب ، غرور ، پیمان

استعداد عجیبی در نشستن دارم

، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو