دوستم سکته کرده بردیمش بیمارستان. پرستاره میگه سکته کرده

میگم پ نه پ اوردمش تا بیهوشه ختنه اش کنم.

...........

دارم رو تردمیل مثل اسب می دوم. یارو میگه میدویی لاغر بشی

میگم پ نه پ میخوام تو سری جدید میگ میگ بازی کنم

............

رفیقم داره با موبایلم با دوست دخترش حرف میزنه میگه پول زیاد میاد قطعش کنم

میگم پ نه پ طولش بده دارم با 110 ردشو میگیرم ببینم کیه

............

از مچ پا تا نزدیکی محوطه 18 قدمم رو گچ گرفتم . رفیقم میگه شکسته

میگم پ نه پ ارتوپد تعارف زد موندم تو رو دربایستی

...........

خوردم زمین سرم شکسته. رفیقم میگه این خونه داره میاد

میگم پ نه پ من خود نویسم  جوهرم هم پس داده

..........

ماشینمو بردم تعویض روغنی روی چال میگه روغنش رو عوض کنم

میگم پ نه پ ماشینم ترس از ارتفاع داره اوردم ترسش بریزه

.......تو تاکسی مسافر بغلی سیر خورده خوابش برده سرش اومده جلو صورتم.بیدارش کردم میگه اذیت شدی

میگم پ نه پ میخاستم بگم:

سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره      بذار تا اروم دل بی تابت بگیره