اینجا همه ی افسوس ها خوردنی هستند

پس بیا دلی از عزا در بیاوریم