دلم کار دست است, خودم بافتمش,

تارش راازسکوت, پودش راازتنهایی,

همین است که خریدارندارد!