بیا آبی باش به رنگ آسمان…
تا من همیشه سر به هوایت باشم