پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

                            نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم