بزار امشب تو خیالم فکر کنم دنیا رو دارم

فکر کنم واسه یک لحظه سر رو شونه هات میزارم

بزار امشب تو خیالم فکر کنم دستاتو دارم

واسه یک بار توی عمرم پیش دنیا کم نیارم