هرجا میرم نوشته که من نیستم رفتم مسافرت.

میگم هر چیزی که برا بقیه تکراری شده برا من هنوز مثل ارزوه.

مثلا مسافرت.قدم زدن با یه نفر.بیرون رفتن و یه چیزی با هم خوردن و..................

نیشخند