باید می دانستم

سرانجام

تو را از این جا خواهد برد...

این جاده که زیر پای تو نشسته بود!...