ای دیر بدست آمده بس زود برفتی

 آتش زدی ام در منو چون دود برفتی

چون آرزوی تنگدلان دیر رسیدی 

 چون دوستی سنگ دلان زود برفتی

  زان پیش که در باغ وصال تو دل من       

 از داغ فراق تو نیآسود برفتی

   ناگشته من از بند تو آزاد بجستی

  ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی

   آهنگ به جان من دل سوخته کردی

  چون دردل من عشق بیافزود برفتی

انوری