تو میدانی…
و من هم
میدانم که نمیدانی…چقدر دوستت دارم