بگذار قلم را به غزل بسپارم

شاید گره ای باز شود از کارم

پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟

گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم !نیشخند

-----------------------------------------------

می خوام مسواک بزنم مامانم می پرسه می خوای مسواک بزنی؟میگم بله مامان جون
میگه خمر دندونم روش می ریزی؟میگم بله مادر جان
میگه خاک تو سرت این همه موقعیت پ ن پ درست کردم واست استفاده نکردی