عشق!!

باز هم عشق

،بیا ''شینش'' مال تو

 من تمام احساسم را ''عق'' می زنم