آینه دار غربت با آدما غریبه

حوای چشمای من در حسرت یه سیبه