باران
من را به تو عادت داده و امروز
بی تو می بارد !
تنهایی ، طاقت ِ باران را هم ندارم ... .

بی تــو من شعر می گویم ...
تــو ، بی من چه کار خواهی کرد ؟
اصلا یادت هست که نیس
تم ....... ؟!

میشه گفت یه مدت در دسترس نیستم

به یادتونم

خواهشااز یادم نبرید......