باران که می بارد

 

همه چیز تازه میشود

 

حتی داغ نبودن تو