عشق یک اتفاق است ، نه انتخاب !

اگر انتخاب باشد

با یک اتفاق از بین می رود